POLITYKA PRYWATNOŚCI HOR.NET POLSKA Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych jest HOR.NET POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-443), przy ul. Józefa Marcika 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000163818, posiadająca REGON 351409540, NIP 683-17-15-650 – zwana dalej „HOR.NET” lub „Spółką”. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług telekomunikacyjnych świadczonych przez HOR.NET, z których korzysta Klient. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Niniejsza informacja Klientów jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki
 2. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:
 1. HOR.NET przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub wdrażają RODO.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie. W zakresie, w jakim HOR.NET przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”. Długość przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów HOR.NET lub Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w siedzibie HOR.NET oraz w innych miejscach, w których znajdują się systemy informatyczne, w których są one przetwarzane.
 4. „Polityka prywatności” określa :
 1. „Polityka prywatności” obowiązuje w zakresie:
 1. HOR.NET może pozyskiwać od Klienta lub z innych źródeł niżej wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają ulepszanie i mierzenie efektywność działalności Spółki, w tym działań marketingowych. W czasie przetwarzania HOR.NET może łączyć dane osobowe pozyskane od Klienta, w tym ze strony internetowej lub aplikacji z danymi osobowymi, które pozyskujemy z innych źródeł.
przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi telekomunikacyjne – pozyskiwane od Klienta
 • dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, PESEL, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
 • nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
 • dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP, adres fizyczny numeru IP;
przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi telewizji kablowej – pozyskiwane od Klienta
 • dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, PESEL, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
 • nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
 • dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP, adres fizyczny numeru IP;
realizacja prawa do odstąpienia od umowy – pozyskiwane od Klienta
 • dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, PESEL, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
 • nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
 • dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP, adres fizyczny numeru IP;
realizacja procedury reklamacyjnej – pozyskiwane od Klienta
 • dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, PESEL, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów;
 • nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki;
 • dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP, adres fizyczny numeru IP;
przeglądanie strony internetowej, korzystanie z usług HOR.NET – pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł
 • dane o zachowaniach Klienta online w trakcie przeglądania stron internetowych lub korzystania z aplikacji mobilnych;
 • dane o wszelkich urządzeniach, z których korzysta Klient w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez HOR.NET (w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do usług;
 • inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s);
korespondencja z HOR.NET lub inna forma wzajemnego kontaktu między Klientem a HOR.NET – pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł
 • dane osobowe podawane przez Klienta za każdym kontaktem (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznym, pocztą elektroniczną lub listownie;
 • dane dot. wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, wysyłanych przez HOR.NET do Klienta, w tym wszelkie łącza w nich zawarte (np. umożliwiające ustalenie, czy i kiedy wiadomości została otwarta);
 • informacje przekazane przez Klienta w ramach udzielonych odpowiedzi;
obecność w siedzibie HOR.NET
 • dane zawarte w naganiach zawierających wizerunek Klienta rejestrowanych przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w systemie HOR.NET z podaniem z datą i godziny obecności Klienta;
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez HOR.NET wyłącznie:
cel przetwarzania  danych osobowych  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

udostępnianie Klientowi możliwości zakupu usług świadczonych przez HOR.NET poprzez:

 • zarządzanie kontami Klienta;
 • zarządzenie zamówieniami, realizacją umów, reklamacjami oraz odstąpieniami;
 • zbieranie danych dot. zamówień, umów, miejsc świadczenia usług.
 • realizowanie umowy – bez podania tych danych nie jest możliwe świadczenie usług;
 • zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawnie uzasadniony interes HOR.NET
zarządzanie i usprawnianie strony internetowej Spółki używającej plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii w celu zwiększenia efektywności oraz zapewnienia wygody Klienta Niektóre pliki cookie są niezbędne dla zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Można wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom standardu i komfortu korzystania ze strony.
 • prawnie uzasadniony interes HOR.NET
zapewnienie pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu oferty HOR.NET w zakresie usług, systemów informatycznych, know-how oraz komunikacji z Klientem poprzez wykorzystanie danych osobowych do wykonywania analiz rynkowych, prac rozwojowych.
 • prawnie uzasadniony interes HOR.NET
wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom poprzez monitorowanie sposobu wykorzystywania usług świadczonych przez HOR.NET, co zapewnia możliwość bezpiecznego korzystać ze świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i  regulaminem ich korzystania.
 • prawnie uzasadniony interes HOR.NET
wykorzystywanie danych osobowych i działań online Klienta w czasie korzystania z sieci w celu spersonalizowane oferty i świadczonych usług oraz dostosowania ich do potrzeb Klienta
 • prawnie uzasadniony interes HOR.NET
zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym poczta elektroniczna) poprzez wykorzystanie danych osobowych do udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie lub świadczonych usługach, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta (np. zmiany w „Polityce prywatności” lub regulamin świadczenia usług).
 • zgoda Klienta – brak zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez HOR.NET
 • prawnie uzasadniony interes HOR.NET

rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Klienta lub HOR.NET w zakresie świadczonych przez niego usług.

 • zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • prawnie uzasadniony interes HOR.NET
 • szczególny przepis prawa, który pozwala przetwarzać dane Klienta w celu wykonania obowiązku prawnego
stosowania monitoringu wizyjnego  siedzibie HOR.NET ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

prawnie uzasadniony interes HOR.NET

Prawnie uzasadnionym interesem HOR.NET w korzystaniu z danych osobowych Klienta jest:

 1. HOR.NET może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom – tj. odbiorom – wyłącznie w następujących przypadkach:

Dostawcy usług świadczą usługi w zakresie m.in.:

 1. NET udostępnia dostawcom usług wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Spółki oraz jest zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez tych odbiorców w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów marketingowych, o ile Klient nie wyraził na to odrębnej zgody.
 2. HOR.NET zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych. Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do terminali komputerowych, zapory ogniowe, oprogramowanie antyspamowe i szyfrowanie danych. Dane osobowe Klientów są chronione w czasie ich przesyłania poprzez ich szyfrowanie przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL). Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do stref lub pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, w szczególności dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Stosowane przez HOR.NET procedury zabezpieczające powodują, iż Klient przed udostępnieniem jego danych osobowych może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.
  Wprawdzie HOR.NET stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne lub informatyczne w celu ochrony danych osobowych Klienta, nie może jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu.
 3. HOR.NET może przetwarzać dane osobowe Klienta dla celów związanych z marketingiem usług oferowanych przez niego oraz prowadzania badań rynkowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta na otrzymywanie tych informacji marketingowych lub udział w badaniach rynkowych. Odmowa przez Klienta udzielenia zgody na otrzymywanie tych informacji lub udział w badaniach rynkowych nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.
 4.  HOR.NET oraz jego dostawcy usług używają plików cookies i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele – zwanych dalej łącznie „pliki cookies” – w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej.
  Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Klienta lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich.
  Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki Klient może akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.
  Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu, np. może uniemożliwić dokonywanie korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
 1. HOR.NET może wykorzystywać pliki cookies w swoich usługach do następujących celów:
 1. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez HOR.NET, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.
  Ponadto Klient posiada prawo do
 1. Żądanie wglądu do danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez HOR.NET lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez Spółkę, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania, należy zgłosić pod nr telefonu 12 397 21 00 lub adresem poczty elektronicznej bok@hornet.pl. W przypadku żądania przeniesienia danych osobowych zostaną one przesłane do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 2. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. HOR.NET nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy Klient zmienia miejsce zamieszkania lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych.
 3. Szczegółowe informacje o prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza „Polityka prywatności” obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.